لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  اساتید دانشگاه

اساتید دانشگاه


2- سید حسام وقفی


دکتری حسابداری رزومه
4- سیده مهلا حجازی


دکتری جامعه شناسی (مسائل اجتماعی ایران) رزومه
5- معصومه عیلامی
m_ilami@yahoo.com

دکتری برنامه ریزی درسی رزومه