لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۸ چهاردهم دي پذیرش مقاله ریاست دانشگاه پیام نور خواف در مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای

 

 

 

 

مقاله آقای دکتر یوسفی ریاست دانشگاه پیام نور خواف با عنوان (( بررسی تحلیلی پدیده تونل زنی اسپین با درنظر گرفتن برانگیختگی های دوقطبی در آهن ربای تک ملکولی Mn12 )) جهت چاپ در مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای پذیرفته شد.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها